header

   BUIS VAN LICHT

  TUBE OF LIGHT

   Geliefde flonkerende IK BEN Aanwezigheid,
   Verzegel rond mij uw buis van licht
   Van Opgevaren Meesters vlam

   ontboden nu in Gods eigen naam
   Maak dat zij mijn tempel vrijwaart van

   alle tweedracht gericht op mij

   Ik roep Violet Vuur tevoorschijn voor

   het doorstralen en wijzigen van elk

   verlangen, volhardend in de naam

   der Vrijheid totdat ik een ben met

   de Violette Vlam

   Beloved I AM Presence bright,
   Round me seal your tube of light
   From Ascended Master flame
   Called forth now in God’s name.
   Let it keep my temple free
   From all discord sent to me.

   I AM calling forth violet fire
   To blaze and transmute all desire,
   Keeping on in Freedom’s name
   Till I AM one with the violet flame